شرکت تبرید سازان ادمان درسال 1385 توسط گروهی از پیشگامان صنعت سردخانه و نگهداری میوه و با هدف همگامی با تحولات جهانی این صنعت پا به عرصه گذاشت.